วีดิทัศน์การบรรยาย "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ SAP R/3 (ส่วนขยายหลังปรับปรุง TOR)"

        ขั้นตอนการปฎิบัติ
           คลิกที่ชื่อหัวข้อการบรรยายเพื่อเรียกชมวีดิทัศน์

 

ระบบงาน
หัวข้อการบรรยาย
ขนาดไฟล์
1. ระบบงบประมาณ 1.1 การปรับปรุงวิธีการจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 24.0 MB
  1.2 การปรับปรุงกระบวนการกันเงิน/ ขยายเวลาเบิกจ่าย 27.1 MB
  1.3 การปรับปรุงรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 7.04 MB
2. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากต่างประเทศโดยเปิด L/C 27.6 MB
  2.2 การบันทึก/ แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 43.4 MB
  2.3 รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 10.2 MB
3. ระบบรับและนำส่ง 3.1 การรับและนำส่ง 50.7 MB
  3.2 การถอนคืนรายได้ 16.6 MB
  3.3 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 13.3 MB
  3.4 รายงานเงินรายได้แผ่นดิน 11.3 MB
4. ระบบเบิกจ่าย 4.1 การเบิกเกินส่งคืน 34.4 MB
  4.2 การล้างลูกหนี้เงินยืม 28.0 MB
 

4.3 การกลับรายการเอกสารขอเบิกเงิน

11.0 MB
  4.4 การแก้ไขรายการ 4.47 MB
  4.5 ค่าปรับในคำขอเบิก 4.92 MB
  4.6 การขอเบิกเงินที่มีภาษี 11.7 MB
  4.7 การทยอยจ่าย 25.1 MB
  4.8 เงินประกันผลงาน 10.9 MB
  4.9 การเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน 21.2 MB
5. ระบบบัญชีแยกประเภท 5.1 การปรับปรุงระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS 35.9 MB
  5.2 วัสดุคงคลัง 19.0 MB
  5.3 การโอนขายบิล 26.1 MB
  5.4 เงินทดรองราชการ 7.32 MB

 

Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.