องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 

 ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปี 2561
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน2561 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ( 18 ก.ย 2561)

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม2561 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ( 27 ส.ค 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2561 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ( 17 ก.ค 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม 2561 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ( 25 มิ.ย 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ( 17 พ.ค 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมกราคม 2561 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ( 20 เม.ย 2561)

ปี 2560
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2560 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ( 19 มี.ค 2561)

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2560 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ( 15 ก.พ 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2560 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ( 22 ม.ค 2561)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2560 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ( 15 ธ.ค 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2560 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ( 22 พ.ย 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2560 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS( 31 ต.ค 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน 2560 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS( 27 ก.ย 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม 2560 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS( 30 ส.ค 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2560 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS( 26ก.ค 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม 2560 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS( 21มิ.ย 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(2มิ.ย 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมกราคม 2560 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(2พ.ค 2560)


ปี 2559
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2559 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(28 มี.ค 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2559 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(28
ก.พ 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2559 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(9
ก.พ 2560)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2559 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(14
ธ.ค 2559)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2559 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(8 พ.ย 2559)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฏาคม 2559 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS(25 ต.ค 2559)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน 2559 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS.(9 ก.ย 2559)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม 2559 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS.(26 ส.ค 2559)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2559 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (29 ก.ค 2559)

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม 2559 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (27 มิ.ย 2559)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (25 พ.ค. 2559)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมกราคม 2559 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (18 พ.ค. 2559)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (17 พ.ค. 2559)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (26 ก.พ. 2559)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (26 ม.ค. 2558)ปี 2558

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (4 ธ.ค. 2558)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (4 พ.ย. 2558)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (13 ต.ค. 2558)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (4 ก.ย. 2558)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (3 ส.ค. 2558)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (1 ก.ค. 2558)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (12 มิ.ย. 2558)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (15 พ.ค. 2558)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมกราคม 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (9 เม.ย. 2558)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2557 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (20 มี.ค. 2558)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2557 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (27 ก.พ. 2558)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2557 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (29 ม.ค. 2558)

ปี 2557
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2557 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (30 ธ.ค. 2557)

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2557 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (6 พ.ย. 2557)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2557 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (17 ต.ค. 2557)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน 2557 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (8 ก.ย. 2557)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม 2557 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (7 ส.ค. 2557)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2557 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (4 ก.ค. 2557)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม2557 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (16 มิ.ย. 2557)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์2557ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (28 พ.ค. 2557)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมกราคม 2557 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (25 เม.ย.2557)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (26 มี.ค.2557)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (17 ก.พ.2557)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (3 ก.พ.2557)

ปี 2556
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (12 ธ.ค.2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (8 พ.ย.2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (29 ต.ค.2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (18 ก.ย.2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (7 ส.ค.2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (27 มิ.ย.2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (12 มิ.ย. 2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (21 พ.ค. 2556)
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2555 – มกราคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (11 เม.ย. 2556)

ปี 2555
กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2555 (สัดส่วนปี 2555) ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (14 ม.ค. 2556)