ระเบียบนโยบาย GFMIS

ระเบียบปี

พฤศจิกายน 2560   


icon1การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (21 พ.ย)
icon1อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (6 พ.ย)

ตุลาคม 2560   

icon1หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (25 ต.ค)
icon1ขอส่งแบบรายงานกิจกรรมย่อยเพื่อให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง (17 ต.ค)  
icon1การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
(16 ต.ค)  
icon1 ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(16 ต.ค)  


กันยายน 2560   

icon1วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (26 ก.ย)
icon1หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ( ว 156 ) (21 ก.ย)
icon1พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (19 ก.ย)
icon1มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13 ก.ย)  
icon1การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11 ก.ย)
icon1
การดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (8 ก.ย)
icon1หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 146 ) (5 ก.ย)
icon1การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ( ว 339 ) (5 ก.ย)
icon1การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง (5 ก.ย)

สิงหาคม 2560 
 

icon1หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333  (31ส.ค)
icon1ที่ นร 0729.1/ว 100 เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (30ส.ค)
icon1การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560(29ส.ค)
icon1หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ( ว 144 ) (25ส.ค)
icon1การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ว 307 ) (16ส.ค)
icon1โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ (9ส.ค)
icon1ขอส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) (2ส.ค)   

กรกฎาคม 2560
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงาน ปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม(21ก.ค)
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอด การเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (21ก.ค)
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้า รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ว263) (18ก.ค)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน ZGL_J7_CC (12 ก.ค)
การขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (7 ก.ค)

 
มิถุนายน 2560

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 มิ.ย)
การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขั้นกรรมาธิการ (5 มิ.ย)

 
พฤษภาคม 2560
 

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 (30 พ.ค)
การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560 (18 พ.ค)
เร่งรัดการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ/รายการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (15 พ.ค)
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2 พ.ค)

เมษายน 2560
 


ด่วนที่สุด ที่ นร 0732/ว 77 ลว. 27 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดสรรคืนเงินงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ (28 เม.ย)
ด่วนที่สุด เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (26 เม.ย)
นร 0728/ว 74 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 เม.ย)
นร 0729.1/ว 73 เรื่อง การจัดทำต้นฉบับเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ (เล่มคาดน้ำเงิน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 เม.ย)
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 52 ) (20 เม.ย)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS (10 เม.ย)
นร 0732/ว 68 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ (7 เม.ย)

มีนาคม 2560
 


การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ว 74) (9 มี.ค)  
แนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560 (ว 159) (7 มี.ค)  
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW) (3 มี.ค)  
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (3 มี.ค)

 
กุมภาพันธ์ 2560
 


การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (28 ก.พ)  
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย (22 ก.พ)  
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 ก.พ)  
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (8 ก.พ)  
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ว40 (6 ก.พ)  

 
มกราคม 2560
 

นร 0505/ว 491 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ (9 ม.ค)  
การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (9 ม.ค)  
การจัดส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ (5 ม.ค)  


 

Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.