ระเบียบนโยบาย GFMIS

ระเบียบปี

พฤษภาคม 2561    


icon1ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว 47) (31 พ.ค)
icon1โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ. 2561 (31 พ.ค)
icon1วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW)  (23 พ.ค) 
icon1ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว 45)ประจำ  (22 พ.ค)
icon1การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  (16 พ.ค)
icon1การทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก (ว194) (1 พ.ค)

เมษายน 2561    


icon1ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ว 195) (30 เม.ย)


มีนาคม 2561    


icon1การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ว156)(23 มี.ค)
icon1ซ้อมขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ (20 มี.ค)
icon1ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น (ว134)  (20 มี.ค)
icon1อความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (ว133) (15 มี.ค)
icon1การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 (14 มี.ค)
icon1อให้แจ้งข้อมูลหน่วยงานย่อยในสังกัดที่มีการรับชำระเงินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) และการรับชำระเงินด้วย QR Code (ว 114)  (6 มี.ค)
icon1หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 20 ) (5 มี.ค)
icon1หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังการเบิกค่าพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (2 มี.ค)


กุมภาพันธ์ 2561    


icon1เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(23 ก.พ)
icon1กำหนดให้คลินิกทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (ว94)(21 ก.พ)
icon1ความเข้าใจเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561(ว46) (15 ก.พ) ( 15 ก.พ)
icon1ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ว76)  (14 ก.พ)
icon1ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  (7 ก.พ)


มกราคม 2561    


icon1บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4  (26 ม.ค)
icon1วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (24 ม.ค)
icon1ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 
  (23 ม.ค)
icon1แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ   (17 ม.ค)
icon1ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ว 22)
   (15 ม.ค)
icon1หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง   (12 ม.ค)
icon1เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) (12 ม.ค)

 
  
 
Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.