ระเบียบนโยบาย GFMIS

ระเบียบปี

 
มิถุนายน 2560
 

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 มิ.ย)
การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขั้นกรรมาธิการ (5 มิ.ย)

 
พฤษภาคม 2560
 

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 (30 พ.ค)
การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560 (18 พ.ค)
เร่งรัดการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ/รายการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (15 พ.ค)
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2 พ.ค)

เมษายน 2560
 


ด่วนที่สุด ที่ นร 0732/ว 77 ลว. 27 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดสรรคืนเงินงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ (28 เม.ย)
ด่วนที่สุด เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (26 เม.ย)
นร 0728/ว 74 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 เม.ย)
นร 0729.1/ว 73 เรื่อง การจัดทำต้นฉบับเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ (เล่มคาดน้ำเงิน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 เม.ย)
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 52 ) (20 เม.ย)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS (10 เม.ย)
นร 0732/ว 68 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ (7 เม.ย)

มีนาคม 2560
 


การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ว 74) (9 มี.ค)  
แนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560 (ว 159) (7 มี.ค)  
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW) (3 มี.ค)  
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (3 มี.ค)

 
กุมภาพันธ์ 2560
 


การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (28 ก.พ)  
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย (22 ก.พ)  
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 ก.พ)  
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (8 ก.พ)  
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ว40 (6 ก.พ)  

 
มกราคม 2560
 

นร 0505/ว 491 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ (9 ม.ค)  
การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (9 ม.ค)  
การจัดส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ (5 ม.ค)  


 

Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.