ภาพรวมการใช้งานระบบ GFMIS
 

ภาพรวมของโครงการและระบบ GFMIS (19 ม.ค. 2548)
ชี้แจงเมนูส่วนรายงาน และ Transaction Code ที่เปลี่ยนแปลง (12 ม.ค. 2548)
การใช้งานโปรแกรมระบบเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบงานกรมบัญชีกลางและข้อมูลจากระบบ GFMIS (11 พ.ย. 2547)