วิธีการปฎิบัติงานผ่านระบบ GFMIS
 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล ที่ระบบดำเนินการให้ (8 มิ.ย. 2555)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 173 เรื่อง ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (15 พ.ค. 2555)
สิทธิคำสั่งงาน (Transaction Code) (15 พ.ค. 2555)

การเรียกดู User ID ของบัตร Smart Card เพื่อใช้ในการติดต่อกับกรมบัญชีกลาง (29 ต.ค. 2551)
แนวทางแก้ไข PO ที่บันทึกก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 (22 พ.ค. 2551)
คำอธิบายวิธีกรอกรายการในแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและแบบใบแจ้งการโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน (18 ต.ค. 2550)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (18 ต.ค. 2550)
สรุปขั้นตอนการปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (J7_1 และ J7_2) สำหรับรายการที่เป็นการผลักส่งจากงบประมาณ 2549 พ. เป็นงบประมาณ 2550 (19 มี.ค. 2550)      
ตัวอย่างขั้นตอนการปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (J7_1 และ J7_2) สำหรับรายการที่เป็นการผลักส่งจากงบประมาณ 2549 พ. เป็นงบประมาณ 2550  (19 มี.ค. 2550)    
แนวทางการปรับปรุงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หลังจากระบบ GFMIS ได้ดำเนินการผลักส่งยอดเบิกจ่ายจากงบประมาณ 2549 พ. ไปงบประมาณ 2550 (2 .. 2550)  
แนวทางปฏิบัติสำหรับการปรับปรุงของส่วนราชการ กรณีปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ ใบสำคัญ (GR/IR) ของเอกสาร B7 (23 ม.ค. 2550)
แนวทางปฏิบัติในการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของงบประมาณปี พ.ศ. 2550 กรณียกเลิกการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2549 ไปพลางก่อน (22 ม.ค. 2550)    
ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการในการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวกับงบประมาณ 2549 พ. (ปรับปรุง ณ วันที่ 16 ม.ค. 2550)
(17 ม.ค. 2550)

การบันทึก J7 (ปรับหมวดรายจ่าย) โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่เป็นสินทรัพย์ ที่บันทึกผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (20 ก.ค. 2549)
การปรับคำสั่งงาน ZGL_J7 ในการบันทึกผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ให้รองรับรายการที่กระทบเงินกันเหลื่อมปี (20 ก.ค. 2549)
คำชี้แจงเรื่องการเบิกแทนกันแบบใหม่ (2 มิ.ย. 2549)
การปรับแผน/ ทบทวนแผน สำหรับงบกลาง CEO ปี 2549 (27 ม.ค. 2549)
กำหนดตารางวันที่และวิธีปฏิบัติงานสำหรับเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (ม.ค. – มิ.ย. 2549)
(22 ธ.ค. 2548)
การบันทึกรายการเงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน และการประมวลผลจ่ายในระบบ GFMIS สำหรับเดือนกันยายน 2548 (2 ก.ย. 2548)
ด่วน ประกาศแผนการจัดทำรายงานทางการเงิน คู่มือการยกยอดข้อมูลบัญชีเองภายใน 20 ส.ค. 2548 และบัญชีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ มหาวิทยาลัย หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เงินทุนหมุนเวียน องค์การมหาชน องค์กรอิสระที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ (8 ส.ค. 2548)
การบันทึกรายการเงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน และการประมวลผลจ่ายในระบบ GFMIS สำหรับเดือนสิงหาคม 2548 (1 ส.ค. 2548)
การบันทึกการจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal (ZF_53_PM) ต้องระบุการอ้างอิง ตามรูปแบบที่กำหนด *ใหม่* (25 ก.ค. 2548)
การระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในการบันทึกรายการโอนขายบิล (21 ก.ค. 2548)
การตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณ กรณีเงินทดรองโครงการเงินกู้ฯ และใช้เงินจากแหล่งเงินกู้ ผ่าน Excel Loader
(8 ก.ค. 2548)

การบันทึกรายการเงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน และการประมวลผลจ่ายในระบบ GFMIS
สำหรับเดือนกรกฎาคม 2548
(6 ก.ค. 2548)
สรุปวิธีปฏิบัติการแก้ไขรายการในการบันทึกผ่านเครื่อง GFMIS Terminal (4 ก.ค. 2548)
สรุปวิธีปฏิบัติการแก้ไขรายการในการบันทึกผ่านระบบ Excel Loader (4 ก.ค. 2548)
กระบวนงานทำงานหลักด้านเบิกจ่าย และคู่บัญชีที่ใช้บ่อยของส่วนราชการ ที่บันทึกผ่าน GFMIS (28 มิ.ย. 2548)
ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน (24 มิ.ย. 2548)
สรุปกระบวนงานของระบบรับและนำส่ง และข้อควรระวังในการบันทึกรายการนำส่งเงินในระบบ GFMIS
(23 มิ.ย. 2548)
การตั้งเบิกเงินนอกงบประมาณและมีค่าปรับ ส่วนราชการสามารถเลือกประเภทค่าปรับได้ ตามระเบียบที่กำหนด โดยขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader ขบ.01 และ ขบ.03 เวอร์ชันใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2548 (3 มิ.ย. 2548)
การบันทึกรายการเงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน และการประมวลผลจ่ายในระบบ GFMIS
สำหรับเดือนมิถุนายน 2548
(31 พ.ค. 2548)
การเบิกเงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน (25 พ.ค. 2548)
การตรวจสอบเอกสารจากการนำเข้าข้อมูลย้อนหลังของส่วนราชการ - ครั้งที่ 3 (18 พ.ค. 2548)
ประกาศด่วน เรื่องการล็อกช่องอ้างอิง (18 พ.ค. 2548)
ด่วนที่สุด ประกาศจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ ว 173 เรื่องการปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการ บันทึกรายการซ้ำ (11 พ.ค. 2548)
การบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืมโดยใช้เงินกันเหลื่อมปี (ปรับปรุงใหม่) (4 พ.ค. 2548)
การบันทึกรายการเงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน และการประมวลผลจ่ายในระบบ GFMIS
สำหรับเดือนพฤษภาคม 2548
(4 พ.ค. 2548)
การตรวจสอบเอกสารจากการนำเข้าข้อมูลย้อนหลังของส่วนราชการ - ครั้งที่ 2 (8 เม.ย. 2548)
ประกาศกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ ว62 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548 เรื่องการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและการ นำเงิน ส่งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (5 เม.ย. 2548)
การบันทึกรายการเงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายสิ้นเดือน และการประมวลผลจ่ายในระบบ GFMIS สำหรับเดือนเมษายน 2548 (1 เม.ย. 2548)
การแก้ไขเอกสารที่มีการบันทึกผิด (30 มี.ค. 2548)

วิธีปฏิบัติสำหรับหน่วยงานอิสระอื่นตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะองค์การมหาชน (17 มี.ค. 2548)
วิธีปฏิบัติสำหรับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (17 มี.ค. 2548)
การตรวจสอบเอกสารจากการนำเข้าข้อมูลย้อนหลังของส่วนราชการ -ครั้งที่ 1(8 มี.ค. 2548)
การปิดงวดในการบันทึกบัญชีของแต่ละส่วนราชการ และการนำส่งข้อมูลย้อนหลัง (28 ก.พ. 2548)
การบันทึกรายการเงินประกันสัญญาผ่าน Excel Loader (18 ก.พ. 2548)

กระบวนการและการบันทึกรายการเงินอุดหนุนในTerminal และ Excel Loader (10 ก.พ. 2548)

วิธีปฏิบัติของหน่วยงานเงินทุนหมุนเวียน (ปรับปรุงใหม่เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2548 ) (31 ม.ค. 2548)

แนวทางการบันทึกเงินประกันสัญญา กรณีสัญญาเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2548 (26 ม.ค. 2548)
การปฏิบัติงานของหน่วยงานนำร่อง สำหรับระบบเบิกจ่าย (19 ม.ค. 2548)
แผ่นพับสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader (18 ม.ค. 2548)
การบันทึกรายการเงินทดรองราชการ กรณีปกติ และกรณีประสบภัยภิบัติฉุกเฉิน (17 ม.ค. 2548)

การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายสำหรับกรณีส่วนราชการมีการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการอื่น (7 ม.ค. 2548)
การนำเข้าข้อมูลย้อนหลังของวันที่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 2547 สำหรับส่วนราชการกลุ่มที่ 2 (85 หน่วยงาน) (30 ธ.ค. 2547)
แนวทางในการบันทึกรายการเงินประกันสัญญา (27 ธ.ค. 2547)
สรุปขั้นตอนและคู่บัญชีที่ต้องใช้ในการเบิกเกินส่งคืน ในระบบ SAP และ Excel Loader (21 ธ.ค. 2547)
การปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานสำรอง 13 แห่ง (ส่วนราชการกลุ่มที่1) กรณีรายการใหม่ที่เกิด ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2547
      ของระบบเบิกจ่าย และรับ-นำส่งรายได้
(3 ธ.ค. 2547)

วิธีเรียกรายงานตรวจสอบเงินฝากคลัง (26 พ.ย. 2547)
การกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร และการส่งข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารของส่วนราชการ (28 ต.ค. 2547)
การบันทึกเลขที่อ้างอิงใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS (13 ต.ค. 2547)