รหัสงบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ส่วนราชการระดับกระทรวง

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ

กองทุน
Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.