แบบฟอร์มและตัวอย่าง
 
แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้/ รหัสผ่าน ระบบ GFMIS Web Online (17 ต.ค. 2557)
แบบคำร้องขอใช้บริการ GFMIS Token key กรณีปลด Lock (1 ต.ค. 2557)
แบบคำร้องขอปลดล็อคและเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ของรหัสผู้ใช้งาน (User ID / User Name) ในระบบ GFMIS (1 ต.ค. 2557)

แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)(2 ก.ย. 2552)
ตารางยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติประเภท P1, P2 และ P3(2 ก.ย. 2552)
แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token key(2 ก.ย. 2552)
แบบคำร้องขอใช้บริการ GFMIS Token key กรณีปลด Lock/ขอใหม่ (5 มี.ค. 2552)
แบบคำร้องขอปลดล็อกและเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ของรหัสผู้ใช้ในระบบ None-SAP (บช.09) สำหรับโรงเรียน/โรงพยาบาล (5 มี.ค. 2552)
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงาน (Refresh)" รุ่นที่ 1-4 (27 ก.พ. 2552)
แบบแจ้งข้อมูลรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (17 ก.พ. 2552)
แบบฟอร์มสำหรับงบประมาณจังหวัด (25 พ.ย. 2551)

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ขจ.05 เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินเต็มจำนวน (14 ต.ค. 2551)
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ขจ.05 เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินบางส่วน (14 ต.ค. 2551)
แบบฟอร์ม ขบ.02 เวอร์ชัน 1.09 (30 เม.ย. 2551)
แบบฟอร์ม ขบ.03 เวอร์ชัน 1.09 (30 เม.ย. 2551)
แบบฟอร์ม ขบ.05 เวอร์ชัน 1.09 (30 เม.ย. 2551)

ตัวอย่างใบนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร (Pay-in Slip) แบบใหม่ (29 ก.พ. 2551)
แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและแบบใบแจ้งการโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน (18 ต.ค. 2550)
แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (10 ก.ย. 2550)
แบบฟอร์มแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) (17 ม.ค. 2550)
แบบ Form Mapping สำหรับ ง241 (14 ธ.ค. 2549)
แบบ Form Mapping สำหรับยอดการเบิกจ่าย(14 ธ.ค. 2549)
แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (9 พ.ย. 2549)
แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (9 พ.ย. 2549)
แบบฟอร์มการแจ้งปัญหาในระบบ GFMIS (24 มิ.ย. 2548)
แบบฟอร์มแจ้งปัญหาเงินเดือน ในระบบ GFMIS (4 มี.ค. 2548)
ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการนำเข้าข้อมูลย้อนหลัง แบบฟอร์มที่ใช้นำส่งสำหรับส่วนราชการและข้อควรระวัง
ในการบันทึกแบบฟอร์ม
(28 ก.พ. 2548)
แบบฟอร์มขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (3 พ.ย. 2547)
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม Excel Loader ที่ถูกต้อง และสามารถโหลดเข้าระบบ GFMIS ได้ (21 ต.ค. 2547)
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอเบิกเงินในงบประมาณเพื่อจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชยสมาชิก (13 ต.ค. 2547)