ข้อมูลกันเงินเหลื่อมปี  
 

  รายการเอกสารสำรองเงินแบบมีหนี้ ประเภท CK, CX ของปีงบประมาณ 2551 ซึ่งกรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว (6 ต.ค. 2551)
ข้อมูลยกยอดเอกสารสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ (PO) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่าย ทั้งเงินในงบประมาณ
     และเงินนอกงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2549) (18 ต.ค. 2549)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายใน GFMIS (ฉบับปรับปรุง) (7 ก.ย. 2548)
การบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืมโดยใช้เงินกันเหลื่อมปี ผ่านเครื่อง Terminal (28 เม.ย. 2548)
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลกันเงินเหลื่อมปี ในระบบ GFMIS ได้แล้ว (สถานะข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2548) (12 เม.ย. 2548)
คู่มือการสืบค้นข้อมูลใบกันเงิน (22 มี.ค. 2548)
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลกันเงินเหลื่อมปี "กรณีโอนงบประมาณจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค" (สถานะข้อมูล ณ
      วันที่ 11 มี.ค. 2548) ในระบบ GFMIS ได้แล้ว
(22 มี.ค. 2548)
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลกันเงินเหลื่อมปี (สถานะข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2548) ในระบบ GFMIS (22 มี.ค. 2548)
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลกันเงินเหลื่อมปี (กรณีเบิกแทน) สำหรับส่วนกลางที่ทางกรมบัญชีกลางส่งข้อมูลให้โครงการฯ
     (สถานะข้อมูลถึง ณ วันที่ 11 มี.ค. 2548) ได้แล้ว
(22 มี.ค. 2548)

การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนเงินกันเหลื่อมปี (7 มี.ค. 2548)

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลกันเงินเหลื่อมปี "กรณีโอนงบประมาณจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค" (สถานะข้อมูล ณ
      วันที่ 17 ก.พ. 2548) ในระบบ GFMIS ได้แล้ว
(25 ก.พ. 2548)
วิธีปฏิบัติในกรณีที่ส่วนราชการต้องการนำรายการเงินกันเหลื่อมปีมาให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน (9 ก.พ. 2548)
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลใบกันเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายในใบกันเงินเป็นกรณีพิเศษได้แล้ว (2 ก.พ. 2548)
คู่มือการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของเอกสารใบกันเงินรวมทั้งเอกสารเบิกแทนกัน (7 ม.ค. 2548)
การกรอกข้อมูลกันเงินเหลื่อมปี และข้อมูลกันเงินเหลื่อมปี กรณีเบิกแทน ในแบบฟอร์ม Excel Loader (Update 30 ธ.ค. 2547
     - เพิ่มรหัสกิจกรรมงบกลาง)
  (30 ธ.ค. 2547) 


คู่มือการกันเงินและการเบิกแทนกัน
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายใน GFMIS (ฉบับปรับปรุง) (7 ก.ย. 2548)
การบันทึกรายการลูกหนี้เงินยืมโดยใช้เงินกันเหลื่อมปี ผ่านเครื่อง Terminal (28 เม.ย. 2548)

คู่มือการสืบค้นข้อมูลใบกันเงิน (22 มี.ค. 2548)
คู่มือการบันทึกเบิกเกินส่งคืนเงินกันเหลื่อมปี (7 มี.ค. 2548)
คู่มือการใช้งานกระบวนงานเบิกแทนกันในระบบ GFMIS (24 พ.ย. 2547)
คู่มือและคำชี้แจงเรื่องข้อมูลยกยอดเงินกันเหลื่อมปี (26 พ.ย. 2547)
คู่มือการสำรองเงินเพื่อเบิกแทนกัน
(30 ธ.ค. 2547)
คู่มือการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของเอกสารใบกันเงินรวมทั้งเอกสารเบิกแทนกัน (7 ม.ค. 2548)
คู่มือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยกยอดการกันเงินเหลื่อมปีให้สามารถเบิกแทนกัน (9 ก.พ. 2548)