การใช้งานระบบ Excel Loader (23 ก.ย. 2547)
ข้อแนะนำการใช้งาน

          ในการเข้าเรียนบทเรียนครั้งแรกถ้าหน้าบทเรียนไม่เปิดขึ้นมาให้ใหม่โดยอัตโนมัติ
ให้ท่านกดดูบทเรียนแต่ละ
หัวข้อทางด้านซ้ายมือ
จะมีหน้าต่างของบทเรียนเปิดขึ้นมาใหม่ เมื่อท่านศึกษาจบแล้ว ให้ปิดหน้าต่างนั้นแล้วเลือกหัวข้อต่อไป
ทางซ้ายมือ
          บทเรียนบางหัวข้อมีระยะเวลาในการเรียนนาน ทำให้ใช้ระยะเวลาในการโหลดข้อมูลบทเรียนนาน กรุณารอซักครู่
 

ภาพรวมระบบ Excel Loader 1
ภาพรวมระบบ Excel Loader 2
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบเบิกจ่าย
ระบบรับและนำส่งรายได้
ระบบบัญชีแยกประเภท