อื่นๆ
 

โปรแกรม Picasa (17 เม.ย. 2555)
โปรแกรม FSResize (17 เม.ย. 2555)
โปรแกรม IDAutomation_C128FontAdvantage (29 ก.พ. 2551)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0404.4/32667 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555
(20 ส.ค. 2555)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0404.4/32647 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานต้นสังกัดที่ไม่มีเครื่อง Terminal แต่ต้องดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(20 ส.ค. 2555)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2554 (เพิ่มเติม)
(31 ก.ค. 2555)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม 2555
(11 ก.ค. 2555)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2555
(13 มิ.ย. 2555)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมกราคม 2555
(4 พ.ค. 2555)
รายชื่อหน่วยงานที่มีข้อมูลการ Mapping เบิกจ่าย ที่กรมบัญชีกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอบที่ 4 (
5 เม.ย. 2555)
โปรแกรม Winzip
(17 เม.ย. 2555)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2554
(11 เม.ย. 2555)
อนุมัติ รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2555
(5 เม.ย. 2555)
อนุมัติ รายการเอกสารสำรองเงิน จำแนกตามหน่วยงาน รอบเดือนมีนาคม 2555
(5 เม.ย. 2555)
ไม
อนุมัติ รายการเอกสารสำรองเงิน จำแนกตามหน่วยงาน รอบเดือนมีนาคม 2555
(5 เม.ย. 2555)
รายชื่อหน่วยงานที่มีข้อมูลการ Mapping เบิกจ่าย ที่กรมบัญชีกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอบที่ 3
(3 เม.ย. 2555)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2554
(26 มี.ค. 2555)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 117 เรื่อง การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในระบบ GFMIS
(26 มี.ค. 2555)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0404.4/ 06857 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
(22 มี.ค. 2555)
รายชื่อหน่วยงานที่มีข้อมูลการ Mapping เบิกจ่าย ที่กรมบัญชีกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอบที่ 2
(20 มี.ค. 2555)
อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(16 มี.ค. 2555)
อปท. ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(16 มี.ค. 2555)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0404.4/ 08123 เรื่อง โครงการฝึกอบรมระบบ Web Online หลักสูตร สำหรับส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรม
(12 มี.ค. 2555)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2554
(29 ก.พ. 2555)
1. รายชื่อกรมที่มีข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ระบบไม่ดำเนินการยกเลิกให้
(23 ก.พ. 2555)
2. ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ระบบไม่ดำเนินการยกเลิกให้ เนื่องจากใช้รหัสงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แล้ว
(23 ก.พ. 2555)
ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน
(13 ก.พ. 2555)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ ว 29 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน
(9 ก.พ. 2555)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ ว 33 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
(9 ก.พ. 2555)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2554
(26 ธ.ค. 2554)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2554
(1 ธ.ค. 2554)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2554
(4 พ.ย. 2554)
รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและยกยอด รอบเดือนกันยายน 2554 (เพิ่มเติมวันที่ 17 ต.ค. 2554)
(17 ต.ค. 2554)
รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและยกยอด รอบเดือนกันยายน 2554 (เพิ่มเติมวันที่ 6 ต.ค. 2554)
(6 ต.ค. 2554)
รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและยกยอด รอบเดือนกันยายน 2554
(5 ต.ค. 2554)
รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและยกยอด รอบเดือนกันยายน 2554
(5 ต.ค. 2554)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ ว 332 ลงวันที่ 27 กันยายน 2554 เรื่อง การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online
(28 ก.ย. 2554)
วีดิทัศน์การบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(12 ก.ย. 2554)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน 2554
(5 ก.ย. 2554)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(5 ก.ย. 2554)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0409.3/ ว 301 เรื่อง การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online
(5 ก.ย. 2554)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม 2554
(5 ส.ค. 2554)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2554
(21 ก.ค. 2554)
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม
(11 ก.ค. 2554)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.1/ ว 146 เรื่อง ช่องทางการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS
(12 พ.ค. 2554)
อนุมัติ รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2554
(19 เม.ย. 2554)
อนุมัติ รายการเอกสารสำรองเงิน จำแนกตามหน่วยงาน รอบเดือนมีนาคม 2554
(19 เม.ย. 2554)
ไม่อนุมัติ รายการเอกสารสำรองเงิน จำแนกตามหน่วยงาน รอบเดือนมีนาคม 2554
(19 เม.ย. 2554)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 492 เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS
(21 ธ.ค. 2553)
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2-4
(21 ธ.ค. 2553)
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 5-7
(21 ธ.ค. 2553)
คำถามที่พบบ่อยเรื่องการต่ออายุ GFMIS Token Key
(5 พ.ค. 2553)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว359 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อผู้ถือ/ การต่ออายุ GFMIS Token Key
(11 ต.ค. 2553)
ข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 266 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553  (ข้อมูล ณ 16 สิงหาคม 2553)
(22 ก.ย. 2553)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 329 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
(16 ก.ย. 2553)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(9 ก.ย. 2553)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0404.4/ 24664 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(26 ส.ค. 2553)
กำหนดการ โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(26 ส.ค. 2553)
รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(26 ส.ค. 2553)
รายงานสรุปสถานะเงินเหลือจ่ายโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 รายสาขา
(30 ก.ค. 2553)
รายงานสรุปสถานะเงินเหลือจ่ายโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 รายจังหวัด
(30 ก.ค. 2553)
รายงานสรุปสถานะเงินเหลือจ่ายโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 รายกระทรวง
(30 ก.ค. 2553)
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่อนุมัติขยายรอบมีนาคม 2553 เพิ่มเติม (ตาม ว159) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
(27 พ.ค. 2553)
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ไม่อนุมัติรอบมีนาคม 2553 เนื่องจากจำนวนเงินใน PO ทั้งใบน้อยกว่า 50,000 บาท
(27 พ.ค. 2553)
รายชื่อโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ต้องบันทึกในระบบ PFMS (สถานะข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2553)
(25 พ.ค. 2553)
รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติและไม่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย รอบเดือนมีนาคม 2553
(2 เม.ย. 2553)
รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย รอบเดือนมีนาคม 2553
(2 เม.ย. 2553)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 98 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2553 เรื่อง เพิ่มสิทธิการบันทึกข้อมูลใน PFMS Web-Form ของโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (24 มี.ค. 2553)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 28 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (17 มี.ค. 2553)
สรุปโครงการที่มีการจัดสรรแล้ว แต่ยังไม่มีการบันทึกการลงนามในสัญญาตามระบบ PFMS (17 มี.ค. 2553)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 66 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMIS (Upload Excel Form) ผ่าน Web online (11 มี.ค. 2553)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง (23 ก.พ. 2553)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมระบบ SAP/R3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User) (22 ก.พ. 2553)
สรุปคำถามคำตอบจากโครงการประชุมชี้แจงการใช้รายงาน EIS สำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม (10 ก.พ. 2553)
รายละเอียดและกำหนดการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำหรับส่วนราชการส่วนกลาง
(10 ก.พ. 2553)
รายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำหรับส่วนราชการส่วนกลาง
(10 ก.พ. 2553)
หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง โครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำหรับส่วนราชการส่วนกลาง และแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 - 5
(10 ก.พ. 2553)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0404.4/ 01652 เรื่อง โครงการฝึกอบรมระบบ SAP/R3 และแบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
(27 ม.ค. 2553)
กำหนดการฝึกอบรม และรายชื่อผู้เข้าอบรม SAP/R3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User)
(27 ม.ค. 2553)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการส่วนกลาง (ระบบ GFMIS) ระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม 2553
(26 ม.ค. 2553)
วีดิทัศน์การบรรยายโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
(25 ม.ค. 2553)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0404.4/ 00081 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS
(5 ม.ค. 2553)
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้ระบบบันทึกข้อมูลการติดตาม และรายงานผลโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2552 (PFMS-SP2)
(4 ม.ค. 2553)
วาระการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเริ่มใช้งานระบบการติดตาม และรายงานผลโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (PFMS-SP2)
(4 ม.ค. 2553)
รายชื่อส่วนราชการที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเริ่มใช้งานระบบการติดตาม และรายงานผลโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (PFMS-SP2)
(4 ม.ค. 2553)
รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง
(30 ธ.ค. 2552)
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง
(30 ธ.ค. 2552)
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS สำหรับส่วนราชการส่วนกลางรุ่นที่ 1-3
(30 ธ.ค. 2552)
รายการเงินกันเหลื่อมปีที่ได้รับการอนุมัติ
(21 ธ.ค. 2552)
รายการเงินกันเหลื่อมปีที่ไม่ได้รับการอนุมัติ
(21 ธ.ค. 2552)
รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ไม่ได้รับการอนุมัติ รอบเดือนกันยายน 2552 (21 ธ.ค. 2552)
รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้รับการอนุมัติ รอบเดือนกันยายน 2552 (แหล่งเงิน 2552) (21 ธ.ค. 2552)
รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้รับการอนุมัติ รอบเดือนกันยายน 2552 (แหล่งเงิน 2546 - 2551) (21 ธ.ค. 2552)
ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2553 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2552 ไปพลางก่อน (26 พ.ย. 2552)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงระบบ Web Online (26 พ.ย. 2552)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 338 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 (30 ก.ย. 2552)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ ว312 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552 (15 ก.ย. 2552)
วีดิทัศน์การบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552
(10 ก.ย. 2552)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552
(9 ก.ย. 2552)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0404.4/ 18968 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
(31 ส.ค. 2552)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0404.4/ 18968 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รายชื่อตามเอกสารแนบ
(31 ส.ค. 2552)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0404.4/ 14156 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารในการกำกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS(14 กรกฎาคม 2552)
คำสั่งงานในระบบ GFMIS (24 มิถุนายน 2552)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (23 มิถุนายน 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค.0404.4/ 07389 เรื่อง โครงการฝึกอบรมระบบ Web online สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 เม.ย. 2552)
ที่ กค 0406.6/ว 85 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย (23 มี.ค. 2552)
ที่ กค 0406.6/ว 21 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (23 มี.ค. 2552)
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน (Refresh) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2552 (17 มี.ค. 2552)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 338 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 (30 ก.ย. 2552)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ ว312 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552 (15 ก.ย. 2552)

วีดิทัศน์การบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (10 ก.ย. 2552)

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (9 ก.ย. 2552)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0404.4/ 18968 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (31 ส.ค. 2552)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0404.4/ 18968 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รายชื่อตามเอกสารแนบ (31 ส.ค. 2552)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0404.4/ 14156 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารในการกำกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS(14 กรกฎาคม 2552)
คำสั่งงานในระบบ GFMIS (24 มิถุนายน 2552)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (23 มิถุนายน 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค.0404.4/ 07389 เรื่อง โครงการฝึกอบรมระบบ Web online สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 เม.ย. 2552)
ที่ กค 0406.6/ว 85 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย (23 มี.ค. 2552)
ที่ กค 0406.6/ว 21 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (23 มี.ค. 2552)
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน (Refresh) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2552 (17 มี.ค. 2552)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม วันที่ 26 และ 27 กุมภาพันธ์ 2552 (3 มี.ค. 2552)
รายละเอียดโครงการฝึกอบรมระบบ SAP R/3 หลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงาน (Refresh)" รุ่นที่ 1-4 (27 ก.พ. 2552)
รายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกอบรม กำหนดการฝึกอบรม และหัวข้อการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงาน (Refresh)" รุ่นที่ 1-4 (27 ก.พ. 2552)
รายละเอียดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม (19 ก.พ. 2552)
รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2552 (19 ก.พ. 2552)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 43 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 (17 ก.พ. 2552)
ประเด็นคำถามคำตอบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางบัญชีของงบประมาณจังหวัด (8 ม.ค. 2552)
ประเด็นคำถามคำตอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของงบประมาณจังหวัด (8 ม.ค. 2552)
รายละเอียดการอบรมงบประมาณจังหวัด รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 (9 ธ.ค. 2551)
วีดิทัศน์การเสวนา "โครงการประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณจังหวัด" (26 พ.ย. 2551)
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค0409.3/ ว408 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 (24 พ.ย. 2551)
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค0409.3/ ว406 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 (24 พ.ย. 2551)
กำหนดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณจังหวัด (14 พ.ย. 2551)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 359 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551(31 ต.ค. 2551)
ข้อมูลการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (31 ต.ค. 2551)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 342 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551 (28 ต.ค. 2551)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 359 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551 (20 ต.ค. 2551)
ข้อมูลการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (20 ต.ค. 2551)
รายการเอกสารสำรองเงินแบบมีหนี้ ประเภท CK, CX ของปีงบประมาณ 2551 ซึ่งกรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว (6 ต.ค. 2551)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานในระบบ Excel Loader (ส่วนขยายหลังปรับปรุงตาม TOR)” สำหรับหน่วยงานกองทุนในส่วนกลาง (12 ก.ย. 2551)
เอกสารและวีดิทัศน์ชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2551 สำหรับผู้บริหาร
(10 ก.ย. 2551)
เอกสารประกอบการบรรยาย การปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลัง
(1 ก.ย. 2551)
วีดิทัศน์การบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ Excel Loader (ส่วนขยายหลังปรับปรุง TOR)
(8 ส.ค. 2551)
วีดิทัศน์การบรรยาย "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ SAP R/3 (ส่วนขยายหลังปรับปรุง TOR)"
(27 พ.ค. 2551)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบงาน GFMIS Version 2
(30 เม.ย. 2551)
คำถามที่พบบ่อยเรื่องการปรับผังบัญชีจาก Version 28 เป็น Version 2551 (28 เม.ย. 2551)
ผังบัญชี Version 2551 (22 เม.ย. 2551)
รายชื่อส่วนราชการที่ยังไม่มีการใช้งาน Token Key (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2551)
(2 เม.ย. 2551)
รายชื่อส่วนราชการที่ใช้งาน Token Key แล้ว แต่ยังไม่มีการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2551)
(2 เม.ย. 2551)
วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม IDAutomation_C128FontAdvantage
(29 ก.พ. 2551)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ ว 74 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2551
(27 ก.พ. 2551)
เอกสารสำรองเงิน SC ที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากเอกสารสำรองเงิน SB สำหรับใช้ในกระบวนการเบิกแทน (ปรับปรุงครั้งที่ 11)
(27 ก.พ. 2551)
กำหนดการสัมมนา "1 ปี ของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง"
(21 ก.พ. 2551)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ ว 393 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550
(21 พ.ย. 2550)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 388 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
(13 พ.ย. 2550)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0407.11/ว 391 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550
(13 พ.ย. 2550)
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ ว 382 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 และวิธีการเรียกรายงานติดตามสถานะขอเบิกจาก Web Report (7 พ.ย. 2550)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ ว355 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550 (18 ต.ค. 2550)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ ว 356 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550(16 ต.ค. 2550)
แบบสำรวจข้อมูลส่วนราชการที่มีหน่วยงานในต่างประเทศ(10 ต.ค. 2550)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ ว 336 (28 ก.ย. 2550)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ ว.48 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550(10 ก.ย. 2550)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ ว.119 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548
(10 ก.ย. 2550)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 175 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550
(25 พ.ค. 2550)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ ว 113 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550
(11 พ.ค. 2550)
วิธีระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานงบประมาณในหมวดคำสั่งงาน ZFMA
(24 ม.ค. 2550)
ผลการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ใช้รหัสงบประมาณ 2550 ซึ่งระบบ GFMIS ได้ดำเนินการให้โดยอัตโนมัติ (22 ม.ค. 2550)
ตัวอย่างข้อความแสดงข้อผิดพลาด (Error Message) และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น (22 ม.ค. 2550)    
เลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเลขที่เอกสารสำรองเงินเพื่อเบิกแทนกัน ที่ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2549 ไปพลางก่อน ซึ่งระบบ GFMIS ได้ทำการยกเลิกให้โดยอัตโนมัติ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2550) (15 ม.ค. 2550)
ผลการเบิกหักผลักส่งงบประมาณ 2549 พ. ไปงบประมาณ 2550 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ (Dummy Code) (12 ม.ค. 2550)
ผลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ง.241) จากงบประมาณ 2549 พ. ไปงบประมาณ 2550 (ปรับปรุงใหม่) (8 ม.ค. 2550)
ผลการนำเข้าข้อมูล Mapping สำหรับการเบิกหักผลักส่งงบประมาณ 2549 พ. ไปงบประมาณ 2550 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2549) (27 ธ.ค. 2549)
เอกสารชี้แจงแนวทางการเบิกหักผลักส่งยอดการจัดสรรและยอดการเบิกจ่าย งบประมาณ 2549 พ. ไปงบประมาณ 2550 (วันที่ 12 ธันวาคม 2549) (14 ธ.ค. 2549)
วิธีการเปิด Text File ด้วยโปรแกรม Excel (14 ธ.ค. 2549)
สรุปยอดจัดสรร/ เบิกจ่ายตามรหัสงบประมาณ 2549 พ. (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2549) (14 ธ.ค. 2549)
รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ใหม่) คำสั่งงาน ZGL_RPT013 (3 ส.ค. 2549)
เป้าประสงค์โครงการ (การขอเบิกเงินงบกลางผู้ว่า CEO) (27 ม.ค. 2549)
คู่บัญชีรวมทั้งกระบวนงานเรื่องเงินทดรองราชการ กรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(26 ก.ค. 2548)
รายละเอียดวันที่ที่ใช้ในการระบุเรียกรายงาน MIS ใน Web Report สำหรับคลังจังหวัด (18 ก.ค. 2548)
ประกาศจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0407.9/ว260 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการประมวลผลสั่งจ่ายเงินในระบบ GFMIS
(29 มิ.ย. 2548)
รายงานในระบบ GFMIS ที่ส่วนราชการสามารถเรียกดูทางเครื่อง Terminal และ Web Report (26 เม.ย. 2548)
สรุป Version ล่าสุดของแบบฟอร์ม Excel Loader ทุกแบบฟอร์ม ณ วันที่ 28 มีนาคม 2548 (28 มี.ค. 2548)

สรุปขั้นตอนและคู่บัญชีที่ต้องใช้ในการเบิกเกินส่งคืน ในระบบ SAP และ Excel Loader (21 ธ.ค. 2547)
ประเภทเอกสาร (Document Type) และเลขที่เอกสาร (Document Number) (26 พ.ย. 2547)
เอกสารการยกยอดข้อมูลและการปฏิบัติการคู่ขนาน ในระบบ GFMIS (28 ก.ย. 2547)