คู่มือการปฏิบัติงาน Excel Loader แยกตามกระบวนงาน (27 ก.ค. 2548)
          ทางโครงการฯ ได้จัดทำคู่มือ Excel Loader สำหรับส่วนราชการ โดยแบ่งเป็นกระบวนงานต่างๆ ตามรายการด้านล่าง ส่วนราชการสามารถเลือกดาวน์โหลดคู่มือตามกระบวนงานที่ต้องการได้ โดยคลิกที่ลิงค์ของรายการนั้นๆ

1. ภาพรวมของระบบ Excel Loader
  1.1 ภาพรวมของระบบ Excel Loader
  1.2 แผ่นพับสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader
2. เวอร์ชันล่าสุดของแบบฟอร์ม Excel Loader ณ ปัจจุบัน (13 ก.ค. 2548)
   
3. การบันทึกช่องอ้างอิงในแบบฟอร์ม Excel Loader
  3.1 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ 0410.3ว173
  3.2 ความหมายของ Error กรณีระบุช่องอ้างอิงผิด
   
4. คู่มือเรื่องการเบิกจ่าย
  4.1 กระบวนงานสรุป และคู่บัญชีที่ใช้บ่อยของด้านเบิกจ่าย
  4.2 คู่มือของกระบวนงานด้านเบิกจ่าย
 
  4.2.1 เบิกเงินเดือน กรณีค่ากบข.จ่ายผ่าน สรก
  4.2.2 เงินบำเหน็จบำนาญ
  4.2.3 เงินสวัสดิการและค่าตอบแทน
  4.2.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  4.2.5 ซื้อวัสดุ
    4.2.5.1 ผ่าน PO
    4.2.5.2 ไม่ผ่าน PO
  4.2.6 ลูกหนี้เงินยืม
    4.2.6.1 ลูกหนี้เงินยืม -เงินในงบ
    4.2.6.2 ลูกหนี้เงินยืม -เงินนอกงบ
    4.2.6.3 ลูกหนี้เงินยืม - เงินกันเหลื่อมปี
  4.2.7 เบิกเกินส่งคืน
    4.2.7.1 เบิกเกินส่งคืน กรณีปกติ
    4.2.7.2 เบิกเกินส่งคืน กรณีเงินกันเหลื่อมปี
  4.2.8 เงินอุดหนุน
  4.2.9 เงินประกันสัญญา
  4.2.10 เบิกแทนกัน
  4.2.11 ถอนคืนรายได้
  4.2.12 โอนขายบิล
  4.2.13 เบิกหักผลักส่ง
    4.2.13.1 เบิกหักผลักส่ง กรณีปกติ
    4.2.13.2 เบิกหักผลักส่งจากเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
  4.2.14 เงินทดรองราชการ
    4.2.14.1 ภาพรวม เงินทดรองราชการ
    4.2.14.2 สรุปขั้นตอนการบันทึกเงินทดรองราชการ
    4.2.14.3 คู่บัญชีที่เกิดขึ้นสำหรับเงินทดรองราชการทุกกรณี
    4.2.14.4 คู่มือการบันทึกเงินทดรองราชการปกติ
    4.2.14.5 คู่มือเงินทดรองราชการเพื่อผู้ประสบภัย
  4.2.15 การจ่ายเงินต่อ ขจ.01
  4.3 กระบวนงานด้านเบิกจ่ายที่ Excel Loader ไม่รองรับ
  4.4 ข้อควรระวังด้านเบิกจ่าย
  4.5 การบันทึกค่าปรับผ่านแบบฟอร์ม Excel Loader
   
5. คู่มือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
  5.1 การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Excel Loader
 
  5.1.1 จัดซื้อจัดจ้างผ่าน Excel Loader
  5.1.2 คู่มือการใช้งานแบบฟอร์ม บส01-1
  5.2 การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
 
  5.2.1 สรุปการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
  5.2.2 คู่มือการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
  5.2.3 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
  5.2.4 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายเวอร์ชั่น1.04
   
6. คู่มือเรื่องการรับและนำส่ง
  6.1 กระบวนงานเกี่ยวกับการรับและนำส่งรายได้
  6.2 สรุปภาพรวม คำสั่งงาน และประเภทเอกสารของกระบวนงานรับและนำส่งรายได้
  6.3 คู่มือ Excel Loader ระบบรับและนำส่งรายได้
  6.4 ข้อควรระวังในการบันทึกรายการรับและนำส่งรายได้
 
  6.4.1 ข้อควรระมัดระวังในการบันทึกรายการผ่าน Excel Loader RP
  6.4.2 เรื่องการบันทึกรายการนำส่งย้อนหลัง
  6.4.3 ข้อควรระวังในการบันทึกรายการนำส่ง R6-R7 Final
  6.4.4 ข้อควรระวังในการบันทึกรายการนำส่งเงิน
  6.4.5 ตัวอย่าง การบันทึกรายการนำส่งเงินหลายประเภท กรณีใช้ใบ Pay-in Slip ใบเดียวกัน
   
7. คู่มือเรื่องบัญชีแยกประเภททั่วไป
  7.1 กระบวนงานบัญชีแยกประเภท
 
  7.1.1 Excel Loader GL
  7.1.2 คู่มือการใช้ Web Excel Loader GL
  7.2 คู่มือเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท
 
  7.2.1 JE เบิกเกินส่งคืน
  7.2.2 JR ปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวกับเงิน
  7.2.3 RI_RJ โอนขายบิล
  7.3 กระบวนงานด้านบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ Excel Loader ไม่รองรับ
  7.4 ข้อควรระวังของกระบวนงานเรื่องบัญชีแยกประเภททั่วไป
   
8. คู่มือเรื่องเงินทุนหมุนเวียนและหน่วยงานอิสระ
  8.1 คู่มือทุนหมุนเวียน
 
  8.1.1 สรุปวิธีปฏิบัติทุนหมุนเวียน
  8.1.2 วิธี 1
  8.1.3 วิธี 2
  8.1.4 วิธี 3
  8.1.5 วิธี 4
   
  8.2 คู่มือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับงบประมาณ รวมทั้งกรุงเทพฯ และพัทยา
 
  8.2.1 ภาพรวม การบันทึก Excel Loader-รัฐวิสาหกิจ
  8.2.2 คู่มือการเบิกจ่าย
 
  8.2.2.1 เบิกเงินอุดหนุน
  8.2.2.2 งบรายจ่ายอื่น ดำเนินงาน
  8.2.2.3 เบิกเงินกัน
  8.2.2.4 งบลงทุน
  8.2.2.5 เบิกเกินส่งคืน
  8.2.3 คู่มือรับและนำส่งรายได้
   
  8.3 คู่มือองค์การมหาชนและหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ
 
  8.3.1 Excel Loader Overview
  8.3.2 คู่มือการเบิกจ่าย
 
  8.3.2.1 เบิกเกินส่งคืน
  8.3.2.2 เบิกเงินอุดหนุน
  8.3.2.3 เบิกเงินเดือน
  8.3.2.4 เบิกค่าสวัสดิการ
  8.3.2.5 เบิกงบดำเนินงาน
  8.3.2.6 เบิกงบลงทุน
  8.3.2.7 เบิกเงินกัน
  8.3.3 คู่มือรับนำส่งรายได้
   
9. คู่มือ Web Report