สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการข้าว
กรมหม่อนไหม