การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
ธนาคารออมสิน
การaยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ