สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ