รหัสต่างๆ
 
รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14 ต.ค.2556)
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(14 ต.ค.2556)
รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(14 ต.ค.2556)

รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 2555)
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(1 ต.ค. 2555)
รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 2555)
รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (9 ก.พ. 2555)
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (9 ก.พ. 2555)
รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (9 ก.พ. 2555)
รหัสงบประมาณงบกลาง ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ 2554 พลางก่อน (5 ต.ค. 2554)
รหัสงบประมาณ DPL (5 ส.ค. 2554)
รหัสแหล่งของเงิน DPL (5 ส.ค. 2554)
รหัสงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ 2554 (31 มี.ค. 2554)
รหัสกิจกรรมหลักเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ 2554 (31 มี.ค. 2554)
รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (5 ต.ค. 2553)
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (5 ต.ค. 2553)
รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (5 ต.ค. 2553)

รหัสงบประมาณสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รอบที่ 2 (2 เม.ย. 2553)
รหัสงบประมาณสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (18 ธ.ค. 2552)
รหัสงบประมาณงบกลาง ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553(28 ต.ค. 2552) 
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  (26 ต.ค. 2552) 
รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (26 ต.ค. 2552)
รหัสงบประมาณงบกลาง ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ 2552 พลางก่อน (7 ต.ค. 2552)
รหัสงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (9 มี.ค. 2552)
รหัสกิจกรรมหลักตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (9 มี.ค. 2552)
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading partner) ในระบบ GFMIS (28 ต.ค. 2551)
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2552 (16 ต.ค. 2551)
รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ 2552 (16 ต.ค. 2551)
รหัสงบประมาณงบกลางของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง (16 ต.ค. 2551)
รหัสงบประมาณที่หมดอายุ (9 ต.ค. 2550)
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2551 (ปรับปรุงใหม่วันที่ 8 ต.ค.2550) (8 ต.ค. 2550)
รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ 2551 (ปรับปรุงใหม่วันที่ 8 ต.ค.2550) (8 ต.ค. 2550)
รหัสงบประมาณงบกลางของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง(8 ต.ค. 2550)
รหัสงบประมาณงบกลางของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 ในความดูแลของสำนักงบประมาณ (18 ม.ค. 2550)  
รหัสงบประมาณงบกลางของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง (15 ม.ค. 2550)

รหัสงบประมาณ/ รหัสกิจกรรมหลัก/ รหัสผลผลิต/ โครงการ (รหัสงบประมาณ 10 หลัก) ของรหัสงบประมาณ 2550 (11 ม.ค. 2550)
รหัสธนาคาร (ปรับปรุงใหม่) (16 พ.ย. 2549)
รหัสกิจกรรมหลัก (ปรับปรุงใหม่วันที่ 4 พฤษภาคม 2549) (4 พ.ค. 2549)
รหัสงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายงบกลางจังหวัด (ผู้ว่า CEO) (ปรับปรุงใหม่วันที่ 28 เมษายน 2549) (28 เม.ย. 2549)
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2549 (ปรับปรุงใหม่วันที่ 3 พฤจิกายน 2548) (3 พ.ย. 2548)
รหัส GPSC สำหรับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2548) (13 ก.ค. 2548)
ผังบัญชีมาตรฐาน Version 27.1(14 มี.ค. 2548)
รหัสผู้ฝากและบัญชีย่อยเงินฝากคลัง - เงินนอกงบประมาณ เงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้ (กระทรวงสาธารณสุข) (10 ก.พ. 2548)
รหัส GPSC (เพิ่มเติม วันที่ 21 ธ.ค. 2547) (22 ธ.ค 2547)
รหัสงบประมาณงบกลาง ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2548 (26 ต.ค. 2547)
รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS (21 ต.ค. 2547)
รหัส GPSC ทั้งหมด (14 ต.ค. 2547)
ผังบัญชีที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1ต.ค. 2547 (5 ต.ค. 2547)
ไฟล์เปรียบเทียบรหัส GPSC กับรหัสพัสดุที่มีการใช้งานเป็นประจำ