Excel


การเรียกดูรายงานจาก Web Report ในรูปแบบ PDF file (30 พ.ย. 2547)
ข้อควรระวังในการบันทึกวันที่ในแบบฟอร์ม Excel (25 พ.ย. 2547)
การกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร และการส่งข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารของส่วนราชการ (28 ต.ค. 2547)
ข้อควรระวังของการกรอกข้อมูลในช่อง "เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร" ของทุกแบบฟอร์ม
     ของ Excel Loader
(27 ต.ค. 2547)