ใบนำฝากเงินสำหรับส่วนราชการ (Pay-in Slip)

 

ในการใช้งานใบนำฝากเงิน ขอให้ส่วนราชการดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม IDAutomation_C128FontAdvantage ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านรหัส Barcode ในใบนำฝากเงิน และทำการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวลงในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ที่ไม่ใช่เครื่อง GFMIS Terminal

2. เลือกดาวน์โหลดใบนำฝากเงินตามกระทรวง กรม และหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่

ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรหัสธนาคารประจำแต่ละจังหวัดได้จากเอกสารด้านล่าง

          รหัสธนาคารประจำแต่ละจังหวัดที่ปรากฎบน Barcode ในใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip)

หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม IDAutomation_C128FontAdvantage เท่านั้น จึงจะสามารถอ่านรหัส Barcode ในใบนำฝากเงินได้ ดังนั้นหากท่านต้องการเปิดไฟล์ใบนำฝากเงินเพื่อพิมพ์และนำไปใช้งาน ขอให้นำไฟล์ไปเปิดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวแล้วเท่านั้น

          โปรแกรม IDAutomation_C128FontAdvantage

 

งบประมาณจังหวัด

งบประมาณจังหวัด 75 จังหวัด

ส่วนราชการระดับกระทรวง

สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หน่วยงานของรัฐสภา กระทรวง
หน่วยงานของศาล กระทรวง
หน่วยงานอิสระของรัฐ กระทรวง
รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการในพระองค์
หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด
องค์การมหาชน
หน่วยงานอิสระอื่นของรัฐที่จัดตั้งโดยกฏหมายเฉพาะ
กองทุน
สภากาชาดไทย

Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.