MIS สำหรับผู้บริหาร
 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) (24 ธ.ค. 2553)
ตารางคำอธิบายคอลัมน์ในรายงาน MIS Web Report สำหรับผู้บริหารระดับจังหวัด (11 พ.ย. 2552)
ที่กค 0409.2/ว.167 เรื่องรายงานทางด้านการบริหารงบประมาณ ใน MIS ของระบบ GFMIS (14 ส.ค. 2552)
ที่กค 0409.2/ว.137 เรื่องรายงานผลการเบิกจ่าย งบเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ใน MIS ของระบบ GFMIS (14 ส.ค. 2552)
ที่กค 0409.2/ว.131 เรื่องรายงานผลการเบิกจ่าย มุมมองรหัสงบประมาณ (Fund Center) ใน MIS ของระบบ GFMIS (14 ส.ค. 2552)
ที่กค 0409.2/ว.60 เรื่องปรับเปลี่ยนชื่อคอลัมภ์ในรายงาน MIS:การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS (14 ส.ค. 2552)
คู่มือการใช้งาน MIS  (9 ก.ค. 2552)
คู่มือการเรียกรายงาน MIS Web Report สำหรับผู้บริหารระดับจังหวัด (ปรับปรุงใหม่วันที่ 27 มีนาคม 2549)
(31 มี.ค. 2549)

คู่มือการเรียกรายงาน MIS Web Report สำหรับผู้บริหารระดับกรม (ปรับปรุงใหม่วันที่ 27 มีนาคม 2549)
(31 มี.ค. 2549)

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2548 เป็นต้นไป ส่วนราชการสามารถติดต่อสอบถามปัญหาด้าน MIS ได้ที่หมายเลขใหม่
คือ 0 2684 4382
(28 ก.ย. 2548)

รายละเอียดวันที่ที่ใช้ในการระบุเรียกรายงาน MIS ใน Web Report สำหรับคลังจังหวัด (18 ก.ค. 2548)