โครงสร้างรหัส (16 ก.ย. 2547)
 
โครงสร้างรหัส ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างรหัส ระบบงบประมาณ
โครงสร้างรหัส ระบบบัญชีการเงิน